gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Bharat Vyas Mahendra Kapoor C. Ramchandra Navrang (1959) 
gaIta Barta vyaasa mahoMd` kpaUr saI.ramacaMd` navarMga 


Saamala Saamala barna, kaomala kaomala carna
taoro mauKaDo pao caMda, gagana ka jaDa
baDo mana sao ivaQaataa nao tauJa kao GaDa

taoro baalaaoM maoM isamaTI saavana kI GaTa
taoro gaalaaoM pao iCTkI, paUnama kI CTa
taIKao taIKao nayana, maIzo maIzo bayana
taoro AMgaaoM pao caMpaa ka rMga caZa
baDo mana sao ivaQaataa nao tauJa kao GaDa

yao ]mar, yao kmar, saaO saaO bala Kaa rhI
taorI itarCI najar taIr barsaa rhI
naajaUk naajaUk badna, QaImao QaImao calana
taoro baaMkI laTk maoM hOM jaadU baDa
baDo mana sao ivaQaataa nao tauJa kao GaDa

iksa paarsa sao saaonaa yao Tkra gayaa
tauJao rcakr icataora BaI cakra gayaa
naa [Qar jaa saka, naa ]Qar jaa saka
rh gayaa doKataa vaao KaDa hI KaDa
baDo mana sao ivaQaataa nao tauJa kao GaDa