gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anand Bakshi Kishor Kumar Laxmikant Pyarelal Andha Kanoon (1983) 
gaIta AanaMd baxaI ikSaaor kumaar laxmaIkaMta pyaarolaala AMQaa kanaUna 


raotao raotao hsanaa isaKaao, hsatao hsatao raonaa
ijatanaI caabaI BarI rama nao, ]tanaa calao iKalaaOnaa

hma dao ek hmaarI, pyaarI pyaarI mauinayaa hO
basa yahI CaoTI saI ApanaI saarI duinayaa^M hO
KauiSayaaoM sao Aabaad hO, Apanao Gar ka kaonaa kaonaa

baDI baDI KauiSayaaM hO, CaoTI CaoTI baataaoM mao
nanho maunnao taaro jaOsao, laMbaI rataaoM mao
eosaa sauMdr hOM yao jaIvana, jaOsao kao[- sapana salaaonaa

maaOsama badlao taao mata Dr jaanaa, gauDIyaaM ranaI
saavana maoM ibajalaI camakogaI, barsaogaa paanaI
QartaI AMbar BaIga jaae, naOnaaoM kao nahIM iBagaaonaa