gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Manna Dey Kanu Roy Avishkar (1973) 
gaIta mannaa Do knaU ra^ya AivaXkar 


hsanao kI caah nao [tanaa mauJao r}laayaa hO
kao[- hmadd- nahI, dd- maora saayaa hO

idla taao ]laJaa hI rha, ijaMdgaI kI baataaoM mao
saaMsao calataI rhI kBaI kBaI rataaoM mao
[saI hI Aah par taaraoM kao pyaar Aayaa hO

Apanao Clatao hI rho raoja nayaI rahaoM pao
kao[- ifsalaa hO, ABaI ABaI baahaoM sao
iksakI yao AahT hO, yao kaOna mauskurayaa hO