gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anand Bakshi Kishor Kumar - Manna Dey Rahuldev Burman Sholay (1975) 
gaIta AanaMd baxaI ikSaaor kumaar _ mannaa Do rahUladova bama-na Saaolao 


yao daostaI hma nahIM taaoDoMgao, taaoDoMgao dma magar taora saaqa naa CaoDoMgao

maorI jaIta taorI jaIta, taorI har maorI har, sauna eo maoro yaar
taora gama maora gama, maorI jaana taorI jaana, eosaa Apanaa pyaar
jaana pao BaI KaolaoMgao, taoro ilae lao laoMgao, saba sao duSmanaI

laaogaaoM kao Aatao hO, dao najar hma magar, doKaao dao nahI
hao jauda, yaa Kafa, eo Kauda, hOM duvaaM, eosaa hao nahI
Kaanaa paInaa saaqa hO, marnaa jaInaa saaqa hO, saarI ijaMdgaI