gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Neeraj Kishor Kumar Sachindev Burman Sharmeeli (1971) 
gaIta naIrja ikSaaor kumaar saicanadova bama-na Saima-laI 


kOsao kho hma, pyaar nao hma kao, @yaa @yaa Kaola idKaae
yaU SarmayaI iksmata hma sao, Kaud sao hma Sarmaae

baagaaoM kao taao pataJaD laUTo, laUTa hmao bahar nao
duinayaa martaI maaOta sao laoikna, maara hma kao pyaar nao
Apanaa vaao hala hO, baIca safr mao, jaOsao kao[- laUT jaae

tauma @yaa jaanaao, @yaa caaha qaa, @yaa laokr Aae hma
TUTo sapanao, Gaayala nagmao, kuC Saaolao kuC Sabanama
iktanaa kuC hOM paayaa hma nao, kho taao kha naa jaae

eosaI bajaI SahnaayaI Garmao, Aba tak saao naa sako hma
ApanaaoM nao hma kao [tanaa sataayaa, raoyao taao raonaa sako hma
Aba taao krao kuC eosaa yaarao, haoSa naa hma kao Aae