gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anand Bakshi Reshma Laxmikant Pyarelal Hero (1983) 
gaIta AanaMd baxaI roSmaa laxmaIkaMta pyaarolaala ihrao 


ibaCDo ABaI taao hma basa kla parsaao
ija]}MgaI maOM kOsao, [sa hala maoM barsaao
maaOta naa AayaI, taorI yaad @yaao AayaI, laMbaI jaudayaI
caar idnaaoM ka pyaar hao rbbaa, baDI laMbaI jaudayaI
haozaoM pao AayaI maorI jaana, duhayaI, haya laMbaI jaudayaI

ek taao sajana maoro paasa nahIM ro
dujao imalana kI kao[- Aasa nahIM ro
]sa pao saavana Aayaa, Aaga lagaayaI

TUTo jamaanao taoro haqa inagaaoDo
ijana sao idlaaoM ko taU nao iSaSao taaoDo
ihja` kI ]McaI idvaar banaayaI

baaga ]jaD gae iKalanao sao pahlao
paMCI ibaCD gae imalanao sao pahlao
kaoyala kI kUk nao hUk ]zayaI