gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Qamar Jalalabadi Asha Bhosle O. P. Nayyar Howrah Bridge (1958) 
gaIta kmaar jalaalaabaadI AaSaa Baaosalao Aao. paI. nayyar havara iba`ja 


Aa[-e maohrbaaM, baOize jaanaojaaM
SaaOk sao ilaijae jaI [Sk ko [imtahaM

kOsao hao tauma naaOjavaana, iktanao hsaIna yao maohmaana
kOsao kr} maOM bayaana, idla kI nahIM hOM jaubaana

doKaa macala ko ijaQar, ibajalaI igara dI ]Qar
iksa ka jalaa AaiSayaaM, ibajalaI kao yao @yaa Kabar