gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Gulzar Bhupendra - Suresh Wadkar Rahuldev Burman Masoom (1982) 
gaIta gaulajaar BaUpaoMd` _ sauroSa vaaDkr rahUladova bama-na maasaUma 


hujaUr [sa kdr BaI naa [tarako cailae
Kaulao Aama AaMcala naa lahra ko cailae

kao[- manacalaa Agar pakD laogaa AaMcala
jara saaoicae Aapa @yaa ikjaIegaa
lagaa do Agar, baZ% ko jaulfaoM maoM kilayaa^M
taao @yaa ApanaI jaulfo JaTk idjaIegaa

baDI idlanaSaI hOM hsaIM kI yao laDIyaa^M
yao maaotaI magar yaU naa ibaKarayaa ikjao
]Da ko naa lao jaae JaaoMka hvaa ka
lacaktaa badna yaU naa lahrayaa ikjao

bahaota KaubasaUrta hOM, hr baata laoikna
Agar idla BaI haotaa, taao @yaa baata haotaI
ilaKaI jaataI ifr dastaaM_e_maaohbbata
ek Afsaanao jaOsaI maulaakata haotaI