gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Manna Dey Kanu Roy Anubhav (1971) 
gaIta mannaa Do knaU ra^ya AnauBava 


ifr khI kao[- fUla iKalaa, caahta naa khao ]sa kao
ifr khI kao[- idpa jalaa, maMija%la naa khao ]sa kao

mana ka samaMdr pyaasaa huAa, @yaao iksaI sao maaMgao duvaa
lahraoM ka lagaa jaao maolaa, taUfaM naa khao ]sa kao

doKao @yaao saba vaao sapanao, Kaud hI sajaae jaao hmanao
idla ]nasao bahla jaae taao, rahta naa khao ]sa kao