gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Naushad Babul 
gaIta naaOSaad baabaUla 


imalatao hI AaMKao, idla huAa dIvaanaa iksaI ka
Afsaanaa maora bana gayaa Afsaanaa iksaI ka

paUCao naa maaohbbata ka Asar, hayao, naa paUCao
dma Bar maoM kao[- hao gayaa parvaanaa iksaI ka

hsatao hI naa Aa jaae khI AaMKaaoM maoM AaMsaU
Bartao hI Clak jaae naa paOmaanaa iksaI ka