gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anand Bakshi Mukesh Kalyanji Anandji Phool Bane Aangare 
gaIta AanaMd baxaI maukoSa klyaaNajaI AanaMdjaI fUla banao AMgaaro 


caaMd Aaho Barogaa, fUla idla qaama laoMgao
husna kI baata calaI taao, saba taora naama laoMgao

eosaa caohra hOM taora, jaOsao raoSana savaora
ijasa jagah taU nahI hOM, ]sa jagah hOM AMQaora
kOsao ifr caOna tauJa ibana taoro badnaama laoMgao

AaMKa naajaUk saI kilayaa^M, baata inasarI kI Dilayaa^M
Aaoz gaMgaa ko saaihla, jaulf jannata kI gailayaa^M
taorI Kaaitar firStaoM sar paoM [ljaama laoMgao