gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Javed Akhtar Alka Yagnik - Udit Narayan Anand - Milind Mrityudanda 
gaIta jaavaod AKtar Alaka yaai&ak _ ]idta naarayaNa AanaMd _ imailaMd maRtyaUdMD 


kh dao ek baar sajanaa, [tanaa @yaao pyaar sajanaa
hO mauJa maoM eosaa BaI @yaa ro?
baadla hOM taora kajala, AMbar hOM taora AaMcala
saUrja hOM taorI ibaMdIyaaM ro

sajanaa jaI Aapa @yaao eosao baocaOna hO?
caOna taao maora laUTo taoro yao dao naOna hO
naOnaaoM maoM kOsao maOM kh dU hOM @yaa
kh dao ek baar sajanaa, dao AaOr dao caar sajanaa
naOnaaoM maoM eosaa BaI @yaa ro?
kjaro kI Qaar ijana maoM, eosaI talavaar ijana maoM
iCnao jaao maorI inaMdIyaaM ro

sajanaa jaI Aapa @yaao eosao baotaaba hO?
taoro yao baala, [na savaalaaoM ka javaaba hO
baalaaoM maoM kOsao maOM kh dU hOM @yaa
kh dao ek baar sajanaa, maoro idladar sajanaa
baalaaoM maoM eosaa BaI @yaa ro?
baalaaoM maoM naaga taoro, ijana sao Drtao sapaoro
Dsa gae yao naaga dOyyaa ro

sajanaa jaI Aapa @yaao eosao baohala hO?
taoro caohra doKaU taao, Aatao saaO Kayaala hO
caohro maoM kOsao maOM kh dU @yaa
kh dao ek baar sajanaa, Aao baokrar sajanaa
caohro maoM eosaa BaI @yaa ro?
doKaU idnarata sajanaI, par hOM yao baata sajanaI
lagataa hOM ifr BaI nayaa ro