gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Kishor Kumar
 
ikSaaor kumaar

tauma BaI calaao, hma BaI calao, calataI rho ijaMdgaI
saaihr lauiQayaanavaI,sapana caPvataI-,jamaIr (1975)

tauma baIna jaa]} kha
majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na,pyaar ka maaOsama (1969)

vaao Saama kuC AjaIba qaI
gaulajaar,homaMta kumaar,KaamaaoSaI (1969)

yao idla naa haotaa baocaara, kdma naa haotao Aavaara
majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na,jvaola qaIf (1967)

yao javaanaI, hOM idvaanaI, ha maorI ranaI, r}k jaaAao ranaI
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,javaanaI idvaanaI (1972)

yao jaao maaohbbata hO, yao ]naka hOM kama
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,kTI pataMga (1970)

yao laala rMga kba mauJao CaoDogaa
AanaMd baxaI,saicanadova bama-na,pa`omanagar (1974)

yao Saama mastaanaI, madhaoSa ike jaae
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,kTI pataMga (1970)

yao jaIvana hO, [sa jaIvana ka
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,ipayaa ka Gar (1972)

yao @yaa huAa, kOsao huAa, kba huAa
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,Amar p`aoma (1971)1 |  2 |  3 |  J |  5 |  6 |  7 |  T | 


AaSaa _ ikSaaor Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar AartaI mauKajaI- _ ikSaaor kumaar ikSaaor kumaar _ mannaa Do
lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa _ ikSaaor saulaxaNaa paMDIta _ ikSaaor kumaar