gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Kishor Kumar
 
ikSaaor kumaar

iktanao BaI taU kr lao isatama, hsa hsa ko sahoMgao hma
gaulaSana baavara,rahUladova bama-na,sanama taorI ksama (1982)

kao[- hmadma naa rha
majar}h saultaanapaurI,ikSaaor kumaar,Jaumar}

kao[- haotaa ijasa kao Apanaa
gaulajaar,salaIla caaOQarI,maoro Apanao (1971)

kao[- laaOTa do maoro baItao hue idna
SaOlaoMd`,ikSaaor kumaar,dUr gagana kI CaMva maoM (1964)

kuC taao laaoga khoMgao
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,Amar p`aoma (1971)

lahraoM kI tarh yaadoM, idla sao TkrataI hO
gaulaSana baavara,rajaoSa raoSana,inaSaana

maO pyaasaa tauma saavana
rajaoMd` kRXNa,klyaaNajaI AanaMdjaI,frar (1975)

maO Saayar badnaama, maO calaa, maO calaa
AanaMd baxaI,rahUladova bama-na,namak hrama (1973)

maOnao kuC Kaaoyaa hO
majar}h saultaanapaurI,laxmaIkaMta pyaarolaala,Mmaoro sajanaa (1975)

maanaa janaaba nao paukara nahI
majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na,pao[-Mga gaosT (1957)

maMijalao ApanaI jagah hO
AMjaana,bappaI laaihrI,SarabaI (1984)

maora jaIvana kaora kagaja, kaora hI rh gayaa
ema\.jaI.hSamata,klyaaNajaI AanaMdjaI,kaora kagaja% (1974)

maoro idla mao Aaja @yaa hO, taU kho taao maO bataa dU
saaihr lauiQayaanavaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,daga (1973)

maoro idla nao taDpa ko jaba naama taora paukara
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,AnauraoQa (1977)

maoro maohbaUba kyaamata haogaI
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,ima. e@sa [na baa^mbao1 |  2 |  3 |  J |  5 |  6 |  7 |  T | 


AaSaa _ ikSaaor Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar AartaI mauKajaI- _ ikSaaor kumaar ikSaaor kumaar _ mannaa Do
lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa _ ikSaaor saulaxaNaa paMDIta _ ikSaaor kumaar