gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Anuradha Paudwal - Bhupendra
 
AnauraQaa paaODvaala _ BaUpaoMd`

ijaMdgaI mao jaba taumharo gama nahI qao
jayadova,dUrIyaaM (1981)


AnauraQaa paaODvaala _ sauroSa vaaDkr AaSaa _ BaUpaoMd` AnauraQaa paaODvaala _ ]idta naarayaNa AnauraQaa paaODvaala _ baabaula sauipa`yaao
AnauraQaa paaODvaala _ kumaar saanaU AnauraQaa paaODvaala BaUpaoMd` _ sauroSa vaaDkr BaUpaoMd`
lataa _ BaUpaoMd` r}naa laOlaa _ BaUpaoMd`