gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Mohhamad Rafi
 
maaohaommad rfI

yao maora pa`omapa~a paZkr ko tauma naaraja naa haonaa
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,saMgama (1964)

yao roSamaI jaulfo, yao SarbataI AaMKao
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,dao rastao (1969)

yao jaulf Agar Kaula ko ibaKar jaae taao AcCa
saaihr lauiQayaanavaI,rvaI,kajala (1965)

yaU taao hma nao laaKa hsaIM doKao hO
saaihr lauiQayaanavaI,Aao. paI. nayyar,taumasaa nahIM doKaa (1957)1 |  2 |  3 |  H |  5 |  6 |  7 |  S |  9 |  10 | 


AaSaa _ rfI _ SamaSaad baogama AaSaa _ rfI gaItaa dtta _ rfI lataa _ rfI _ SamaSaad baogama
lataa _ rfI rfI _ talata maohmaUd saumana klyaaNapaUr _ maaohaommad rfI Saarda _ maaohmmad rfI
]Xaa Kannaa _ maaohaommad rfI