gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Abhijeet
 
AiBajaIta

jaao BaI caahU, vaao maO paa]}, ijaMdgaI mao jaIta jaa]}
jaavaod AKtar,jaitana _ lailata,yaosa baa^sa (1997)

maO kao[- eosaa gaIta gaa]}
jaavaod AKtar,jaitana _ lailata,yaosa baa^sa (1997)


Alaka yaai&ak _ AiBajaIta