gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Alka Yagnik - Udit Narayan
 
Alaka yaai&ak _ ]idta naarayaNa

Aajaa maahIyaa, Aajaa maahIyaa
gaulajaar,AnaU mailak,ifjaa (2000)

Akolao hO, taao @yaa gama hO
AanaMd _ imailaMd,kyaamata sao kyaamata tak (1988)

caaMd CUpaa baadla maoM
[smaa[-la drbaar,hma idla do cauko sanama (1999)

eo maoro hmasafr, ek jara [Mtajaar
AanaMd _ imailaMd,kyaamata sao kyaamata tak (1988)

gajaba ka hO idna saaocaao jara
AanaMd _ imailaMd,kyaamata sao kyaamata tak (1988)

kh dao ek baar sajanaa
jaavaod AKtar,AanaMd _ imailaMd,maRtyaUdMD

khao naa pyaar hOM
rajaoSa raoSana,khao naa pyaar hOM (2000)

pyaar kI kStaI maoM, lahraoM kI mastaI maoM
rajaoSa raoSana,khao naa pyaar hOM (2000)

tanaha[-, tanaha[-, tanaha[-, daonaaoM kao paasa lao AayaI
[Midvar,rajaoSa raoSana,kaoyalaa (1997)


Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar Alaka yaai&ak _ kumaar saanaU Alaka yaai&ak Alaka yaai&ak _ saaonaU inagama
Alaka _ inaitana _ SabbaIr Alaka yaai&ak _ AiBajaIta AaSaa _ ]idta naarayaNa Alaka yaai&ak _ hirhrna
AnauraQaa paaODvaala _ ]idta naarayaNa lataa _ ]idta naarayaNa mahalaxmaI _ ]idta naarayaNa saaQanaa sargama _ ]idta naarayaNa
]idta naarayaNa