gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Alka Yagnik - Sonu Nigam
 
Alaka yaai&ak _ saaonaU inagama

eo caaMd taoro caaMdnaI kI ksama
[smaa[-la drbaar,taora jaadU cala gayaa

hmao jaba sao maaohbbata hao gayaI hO
jaavaod AKtar,AnaU mailak,baa^D-r (1998)

taU hvaa hO, ifjaa hO, jamaIM kI nahI
gaulajaar,AnaU mailak,ifjaa (2000)


Alaka yaai&ak _ ]idta naarayaNa Alaka yaai&ak _ kumaar saanaU Alaka yaai&ak _ AiBajaIta Alaka yaai&ak _ hirhrna
Alaka _ inaitana _ SabbaIr Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar Alaka yaai&ak kivataa kRXNamautaI- _ saaonaU inagama