gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Kumar Sanu
 
kumaar saanaU

Aa[-nao ko saaO TUkDoM, kr ko hma nao doKao hO
AnaU mailak,maaM (1991)

Aba taoro baIna jaI laoMgao hma
samaIr,nadIma_E`avaNa,AaiSakI (1990)

bahaota KaubasaUrta gaja%la ilaKa rha hU
samaIr,AadoSa Ea`Ivaastava,iSakarI (2000)

caaMd isataaroM, fula AaOr KauSabaU, yao taao saaro pauranao hOM
rajaoSa raoSana,khao naa pyaar hOM (2000)

idla ka Aalama maO @yaa bataa]} tauJao
nadIma_E`avaNa,AaiSakI (1990)

dao idla imala rho hO, magar caupako caupako
AanaMd baxaI,nadIma_E`avaNa,pardosa (1997)

eo kaSa ko hma, haoSa maoM Aba Aanao naa paae
jaitana _ lailata,kBaI ha kBaI naa (1994)

ek laDkI kao doKaa taao eosaa lagaa
jaavaod AKtar,rahUladova bama-na,1942 A lavh sTaorI (1995)

ijasa ko Aanao sao rMgaao mao DUba gayaI hO Saama
jaavaod AKtar,AnaU mailak,idlajalao (1996)

kqqa[- AaMKaaoMvaalaI ek laDkI
jaavaod AKtar,AnaU mailak,DuiplakoT (1998)

kuC naa khao, kuC BaI naa khao
jaavaod AKtar,rahUladova bama-na,1942 A lavh sTaorI (1995)

r}z naa jaanaa tauma sao khU taao
jaavaod AKtar,rahUladova bama-na,1942 A lavh sTaorI (1995)

saMBaalaa hO maOnao bahaota Apanao idla kao
AnaU mailak,naaraja (1994)

saaMsaao kI jar}rta hOM jaOsao, ijaMdgaI ko ilae
samaIr,nadIma_E`avaNa,AaiSakI (1990)

taoro dr par sanama calao Aae
kaitala Safa[-,AnaU mailak,ifr taorI khanaI yaad AayaI (1993)


Alaka yaai&ak _ kumaar saanaU AnauraQaa paaODvaala _ kumaar saanaU kivataa kRXNamaUtaI- _ kumaar saanaU lataa _ kumaar saanaU
saaQanaa sargama _ kumaar saanaU saMjaIvanaI BaolaaMDo _ kumaar saanaU