gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Alka Yagnik - Hariharan
 
Alaka yaai&ak _ hirhrna

baahaoM ko drimayaaM, dao pyaar imala rho hO
majar}h saultaanapaurI,jaitana _ lailata,KaamaaoSaI _ d myauiJakla (1996)


Alaka yaai&ak _ saaonaU inagama Alaka _ inaitana _ SabbaIr Alaka yaai&ak _ AiBajaIta Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar
Alaka yaai&ak _ ]idta naarayaNa Alaka yaai&ak _ kumaar saanaU Alaka yaai&ak lataa _ hrIhrna
saaQanaa sargama _ hrIhrna