gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Hemlata - Yeshudaas
 
homalataa _ yaoSaUdasa

jaba idpa jalao Aanaa
rvaIMd` jaOna,rvaIMd` jaOna,icatacaaor (1976)

taU jaao maoro saUr mao, saUr imalaa lao, saMga gaa lao
rvaIMd` jaOna,rvaIMd` jaOna,icatacaaor (1976)


homalataa homalataa _ maukoSa lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa yaoSaudasa