gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Pankaj Udhas
 
paMkja ]Qaasa

icaz\zI AayaI hO
AanaMd baxaI,laxmaIkaMta pyaarolaala,naama (1986)

idla dotaa hO rao rao duha[-, iksaI sao kao[- pyaar naa kro
kaitala Safa[-,AnaU mailak,ifr taorI khanaI yaad AayaI (1993)


saaQanaa sargama _ paMkja ]Qaasa