gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Mukesh
 
maukoSa

daosta daosta naa rha, pyaar pyaar naa rha
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,saMgama (1964)

Dma Dma iDgaa iDgaa
kmaar jalaalaabaadI,klyaaNajaI AanaMdjaI,Cilayaa (1960)

duinayaa banaanao vaalao, @yaa taoro mana mao samaayaI
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,taIsarI ksama (1966)

duinayaa^M sao jaanaovaalao, jaanao calao jaataa hOM kha
pauXpaaMjalaI (1970)

eo sanama, ijasanao tauJao caaMd saI saUrta dI hO
SaMkr jayaikSana,dIvaanaa (1967)

hma nao Apanaa saba kuC Kaaoyaa, pyaar taora paanao kao
[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI,sarsvataI caMd` (1968)

hma nao tauJa kao pyaar ikyaa hO ijatanaa
[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI,dulha dulhna (1964)

hrI hrI vasauMQara pao naIlaa naIlaa yao gagana
Barta vyaasa,sataISa BaaTIyaa,baUMd jaao bana gayaI maaotaI (1967)

hma tauJa sao maaohbbata kr ko sanama
SaMkr jayaikSana,Aavaara (1951)

husna_e_jaanaaM [Qar Aa
majar}h saultaanapaurI,naaOSaad,saaqaI (1968)

jaanao kha gayao vaao idna, khtao qao taorI rah mao
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,maora naama jaaokr (1970)

jaa]} khaM bataa eo idla
hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana,CaoTI bahona

jaInaa yaha, marnaa yaha, [sa ko isavaa jaanaa kha
SaOlaI SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,maora naama jaaokr (1970)

JaUma JaUma ko naacaao Aaja, gaaAao KauSaI ko gaIta
majar}h saultaanapaurI,naaOSaad,AMdaja (1949)

ijanho hma BaUlanaa caaho, vaao A@sar yaad Aatao hOM
saaoinak AaomaI,Aabar}1 |  2 |  3 |  M |  5 |  6 | 


AaSaa _ maukoSa homalataa _ maukoSa kMcana _ maukoSa lataa _ maukoSa
lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr saumana klyaaNapaUr _ maukoSa