gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Asha Bhosle - Mohhamad Rafi
 
AaSaa _ rfI

hma [Mtajaar kroMgao, taora kyaamata tak
saaihr lauiQayaanavaI,raoSana,bahU baogama (1967)

jamaIM sao hmao AasamaaMpar
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna,Adalata (1958)

maO pyaar ka rahI hU
rajaa maohMdI AlaI Kaana,Aao. paI. nayyar,ek mausaaifr ek hsaInaa (1962)

maaMga ko saaqa taumhara, maOnao maaMga ilayaa saMsaar
saaihr lauiQayaanavaI,Aao. paI. nayyar,nayaa daOr (1957)

ifr imalaaogao kBaI [sa baata ka vaada kr laao
esa. eca. ibaharI,Aao. paI. nayyar,yao rata ifr naa AayaogaI (1965)

paUCao naa yaar @yaa huAa, idla ka krar @yaa huAa
majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na,jamaanao kao idKaanaa hO (1982)

rata ko hmasafr, qak ko Gar kao calao
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,A^na [ivhinaMga [na pa^rIsa (1967)

yao laDka hayao Allaa, kOsaa hOM idvaanaa
majar}h saultaanapaurI,rahUladova bama-na,hma iksaI sao kma nahI (1977)1 |  2 | 


AaSaa _ BaUpaoMd` AaSaa _ mannaa Do AaSaa _ ]idta naarayaNa AaSaa _ talata maohmaUd
AaSaa _ Aimata kumaar AaSaa _ maukoSa AaSaa _ rfI _ SamaSaad baogama AaSaa _ sauroSa vaaDkr
AaSaa Baaosalao AaSaa _ yaoSaudasa AaSaa _ mahoMd` kpaUr AaSaa _ ikSaaor
AaSaa _ rahUladova AaSaa Baaosalao _ lataa maMgaoSakr AaSaa _ ]Xaa maMgaoSakr AaSaa _ SaOlaoMd`
gaItaa dtta _ rfI lataa _ rfI lataa _ rfI _ SamaSaad baogama maaohaommad rfI
rfI _ talata maohmaUd Saarda _ maaohmmad rfI saumana klyaaNapaUr _ maaohaommad rfI ]Xaa Kannaa _ maaohaommad rfI