gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Bhupendra
 
BaUpaoMd`

Aaja ibaCDo hO, kla ka Dr BaI nahI
gaulajaar,Kayyaama,qaaoDI saI baovafa[- (1980)

baadlaaoM sao kaMT kaMT ko
gaulajaar,ivaSaala,satyaa (1998)

idla ZUMZtaa hO, ifr vahI fursata ko rata idna
gaulajaar,madna maaohna,maaOsama (1975)

ek Akolaa [sa Sahr maoM
gaulajaar,jayadova,GaraoMda (1977)

ijaMdgaI fulaaoM kI nahIM, fulaaoM kI tarh mahkI rho


kraogao yaad taao hr baata
baSar navaaja,Kayyaama,baajaar (1982)

kao[- nahIM hOM khI, sapanaaoM maoM @yaaoM Kaao gayaI
gaulajaar,rahUladova bama-na,iknaara (1976)


AnauraQaa paaODvaala _ BaUpaoMd` AaSaa _ BaUpaoMd` BaUpaoMd` _ sauroSa vaaDkr lataa _ BaUpaoMd`
r}naa laOlaa _ BaUpaoMd`