gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Kanchan - Mukesh
 
kMcana _ maukoSa

tauma nao iksaI sao kBaI pyaar ikyaa hOM ?
[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI,Qamaa-tmaa (1975)


AaSaa _ maukoSa homalataa _ maukoSa lataa _ maukoSa _ mahoMd` kpaUr lataa _ maukoSa
maukoSa saumana klyaaNapaUr _ maukoSa