gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Talat Mehmood
 
talata maohmaUd

AaMsaU samaJa ko @yaaoM mauJao AaMKa sao taUnao igara idyaa
rajaoMd` kRXNa,salaIla caaOQarI,Cayaa (1961)

AMQao jahana ko AMQao rasa\tao, jaae taao jaae kha
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,paitataa (1953)

AaMKaaoM mao mastaI Saraba kI
rajaoMd` kRXNa,salaIla caaOQarI,Cayaa (1961)

doKa laI taorI Kauda[-, basa maora idla Bar gayaa
jayadova,iknaaro iknaaro (1963)

eo maoro idla khI AaOr cala
SaOlaoMd`,SaMkr jayaikSana,daga% (1952)

ifr vahI Saama, vahI gama
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna,jahaM Aara (1964)

hma sao Aayaa naa gayaa, tauma sao baulaayaa naa gayaa
rajaoMd` kRXNa,madna maaohna,doKa kibara raoyaa (1957)

[tanaa naa mauJa sao taU pyaar baZa
rajaoMd` kRXNa,salaIla caaOQarI,Cayaa (1961)

jaba Cae kBaI saavana kI GaTa


jalatao hO ijasako ilae
majar}h saultaanapaurI,saicanadova bama-na,saujaataa (1959)

jaae taao jaae kha, samaJaogaa kaOna yaha
saaihr lauiQayaanavaI,saicanadova bama-na,T^@saI D/ayavhr (1954)

ijaMdgaI donaovaalao sauna
SakIla badayaunaI, idla_e_naadana

maO idla hU ek Armaana Bara
rajaoMd` kRXNa,raoSana,AnahaonaI

maorI yaad mao tauma naa AaMsaU bahanaa
rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna,madhaoSa

maaohaobbata hI naa jaao samaJao, vaao jaailama pyaar @yaa jaanao
saI.ramacaMd`,parCa[-yaa^M (1952)1 |  2 | 


AaSaa _ talata maohmaUd lataa _ talata maohmaUd rfI _ talata maohmaUd