gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Geeta Dutt - Hemant kumar
 
gaItaa dtta _ homaMta kumaar

gaumasauma saa yao jahaM, yao rata yao hvaa
rajaoMd` kRXNa,homaMta kumaar,duinayaa^M JauktaI hOM


gaItaa dtta _ rfI gaItaa dtta homaMta kumaar lataa _ homaMta kumaar
saumana klyaaNapaUr _ homaMta kumaar