gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Sadhana Sargam - Manahar Udhas
 
saaQanaa sargama _ manahr ]Qaasa

hr iksaI kao nahI imalataa, yaha pyaar ijaMdgaI maoM
[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI,jaaMbaaja (1986)


lataa _ manahr ]Qaasa manahr ]Qaasa saaQanaa sargama saaQanaa sargama _ ]idta naarayaNa
saaQanaa sargama _ kumaar saanaU saaQanaa sargama _ hrIhrna saaQanaa sargama _ paMkja ]Qaasa