gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Manahar Udhas
 
manahr ]Qaasa

hma taumho caahtao hO eosao
[Midvar,klyaaNajaI AanaMdjaI,kubaa-naI (1981)

taU [sa tarh sao maorI ijaMdgaI maoM Saaimala hOM
]Xaa Kannaa,Aapa taao eosao naa qao (1980)


lataa _ manahr ]Qaasa saaQanaa sargama _ manahr ]Qaasa