gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Sulkshana Pandit - Kishor Kumar
 
saulaxaNaa paMDIta _ ikSaaor kumaar

baokrar idla taU gaae jaa, KauiSayaaoM sao Baro vaao taranao
ikSaaor kumaar,dUr ka rahI (1971)


AartaI mauKajaI- _ ikSaaor kumaar Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar AaSaa _ ikSaaor ikSaaor kumaar _ mannaa Do
ikSaaor kumaar lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa lataa _ ikSaaor