gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Alka Yagnik - Kishor Kumar
 
Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar

tauma sao baZkr duinayaa mao naa doKaa kao[- AaOr
[Midvar,rajaoSa raoSana,kamacaaor (1982)


Alaka yaai&ak Alaka yaai&ak _ saaonaU inagama Alaka _ inaitana _ SabbaIr Alaka yaai&ak _ AiBajaIta
AartaI mauKajaI- _ ikSaaor kumaar Alaka yaai&ak _ hirhrna Alaka yaai&ak _ ]idta naarayaNa AaSaa _ ikSaaor
Alaka yaai&ak _ kumaar saanaU ikSaaor kumaar _ mannaa Do ikSaaor kumaar lataa _ ikSaaor
lataa _ ikSaaor _ yaoSaUdasa saulaxaNaa paMDIta _ ikSaaor kumaar