gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Usha Mangeshkar - Suresh Wadkar
 
]Xaa maMgaoSakr _ sauroSa vaaDkr

Saama rMgaIna huyaI hO, taoro AaMcala kI tarh
kOfI AaJamaI,saI.Ajau-na,kanaUna AaOr maujarIma


AaSaa _ ]Xaa maMgaoSakr AnauraQaa paaODvaala _ sauroSa vaaDkr AaSaa _ sauroSa vaaDkr BaUpaoMd` _ sauroSa vaaDkr
lataa _ sauroSa vaaDkr sauroSa vaaDkr _ Anaupamaa doSapaaMDo sauroSa vaaDkr