gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Alka Yagnik - Nitin Mukesh - Shabbir Kumar
 
Alaka _ inaitana _ SabbaIr

saao gayaa, yao jahaM, saao gayaa AasamaaM
jaavaod AKtar,laxmaIkaMta pyaarolaala,taojaaba (1988)


Alaka yaai&ak _ ]idta naarayaNa Alaka yaai&ak Alaka yaai&ak _ ikSaaor kumaar Alaka yaai&ak _ saaonaU inagama
Alaka yaai&ak _ kumaar saanaU Alaka yaai&ak _ AiBajaIta Alaka yaai&ak _ hirhrna lataa _ SabbaIr kumaar
lataa _ inaitana maukoSa