gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Sadhana Sargam - Hariharan
 
saaQanaa sargama _ hrIhrna

kuC maoro idla nao kha, kuC taoro idla nao kha
AanaMd baxaI,ivajaU Saha,taoro maoro sapanao (1996)

saavana barsao, tarsao idla
AadoSa Ea`Ivaastava,dhk (1999)


Alaka yaai&ak _ hirhrna lataa _ hrIhrna saaQanaa sargama _ paMkja ]Qaasa saaQanaa sargama _ manahr ]Qaasa
saaQanaa sargama _ ]idta naarayaNa saaQanaa sargama _ kumaar saanaU saaQanaa sargama