gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Sachindev Burman
 
saicanadova bama-na

saaMja ZlaI idla kI lagaI, qak calaI paukar ko
AaSaa _ mannaa Do,SaOlaoMd`, kalaa baajaar (1960)

saaqaI naa kao[- maMija%la, idyaa hO naa kao[- mahfIla
maaohaommad rfI,majar}h saultaanapaurI, bamba[- ka baabaU (1960)

SaaoiKayaaoM maoM Gaaolaa jaae fulaaoM ka Sabaaba
lataa _ ikSaaor, p`aoma paujaarI (1970)

saaoca ko gagana JaUmao
lataa _ mannaa Do,AanaMd baxaI, jyaaotaI (1969)

sauna rI pavana, pavana paUrvayyaa
lataa maMgaoSakr,AanaMd baxaI, Anauraga (1972)

tadbaIr sao ibagaDI huyaI, takdIr banaa lao
gaItaa dtta,saaihr lauiQayaanavaI, baaJaI (1951)

taoro baIna saunao nayana hmaaro
lataa _ rfI,SaOlaoMd`, maorI saUrta taorI AaMKaoM (1963)

taoro maoro imalana kI yao rOnaa
lataa _ ikSaaor,majar}h saultaanapaurI, AiBamaana (1973)

taoro maoro sapanao, Aba ek rMga hO
maaohaommad rfI,SaOlaoMd`, gaa[-D (1965)

taorI duinayaa^M maoM jaInao sao, taao baohtar hOM ko mar jaae
homaMta kumaar,saaihr lauiQayaanavaI, ha]}sa naM. 44 (1955)

zMDI hvaayaoM, lahara ko Aae
lataa maMgaoSakr,saaihr lauiQayaanavaI, naaOjavaana (1951)

taU kha yao bataa, [sa naiSalaI rata maoM
maaohaommad rfI,hsarta jayapaurI, taoro Gar ko saamanao (1971)

tauma naa jaanao iksa jaha maoM
lataa maMgaoSakr,saaihr lauiQayaanavaI, sajaa (1951)

va@ta nao ikyaa @yaa hsaIna isatama
gaItaa dtta,kOfI AaJamaI, kagaja% ko fula (1959)

yao idla naa haotaa baocaara, kdma naa haotao Aavaara
ikSaaor kumaar,majar}h saultaanapaurI, jvaola qaIf (1967)1 |  2 |  3 |  J |  5 |  6 |  7 |