gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Sachindev Burman
 
saicanadova bama-na

maanaa janaaba nao paukara nahI
ikSaaor kumaar,majar}h saultaanapaurI, pao[-Mga gaosT (1957)

maoGaa Cae AaQaI rata, baOrna bana gayaI inaMdIyaa
lataa maMgaoSakr,naIrja, Saima-laI (1971)

maora mana taora pyaasaa
maaohaommad rfI,naIrja, ga^mbalar (1971)

maora sauMdr sapanaa baIta gayaa
gaItaa dtta,rajaa maohMdI AlaI Kaana, dao Baa[- (1947)

maoro sapanaaoM kI ranaI, kba AaegaI taU?
ikSaaor kumaar,AanaMd baxaI, AaraQanaa (1969)

maaora gaaora AMga laO lao, maaoho Saama rMga do do
lataa maMgaoSakr,gaulajaar, baMidnaI (1963)

Aao jaanaovaalao, hao sako taao laaOT ko Aanaa
maukoSa,SaOlaoMd`, baMidnaI (1963)

palakaoM ko paICo sao @yaa tauma nao kh Dalaa
lataa _ rfI,majar}h saultaanapaurI, talaaSa (1969)

ipayaa ibanaa
lataa maMgaoSakr,majar}h saultaanapaurI, AiBamaana (1973)

ipayaa taaosao naOnaa laagao ro, naOnaa laagao ro
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`, gaa[-D (1965)

paUCao naa kOsao maOnao rOna ibataayaI
mannaa Do,SaOlaoMd`, maorI saUrta taorI AaMKaoM (1963)

rata ka samaa, JaUmao caMd`maa
lataa maMgaoSakr,hsarta jayapaurI, ijad\dI (1964)

rMgaIlaa ro, taoro rMga maoM, yaU rMgaa hOM, maora mana
lataa maMgaoSakr,naIrja, p`aoma paujaarI (1970)

r}pa taora mastaanaa, pyaar maora idvaanaa
ikSaaor kumaar,AanaMd baxaI, AaraQanaa (1969)

r}laa ko gayaa sapanaa maora
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`, jvaola qaIf (1967)1 |  2 |  3 |  J |  5 |  6 |  7 |