gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Prem Dhawan
 
pa`oma Qavana

Agar baovafa tauJa kao pahcaana jaatao
maaohaommad rfI,pa`oma Qavana, rata ko AMQaoro maoM

taorI duinayaa^M sao hao ko majabaUr calaa
ikSaaor kumaar,pa`oma Qavana, paiva~a paapaI