gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | M.M.Kreem
 
ema.ema.iPma

hma yaha, tauma yaha, idla javaaM
Alaka yaai&ak _ kumaar saanaU,AanaMd baxaI, jaKma% (1998)

jaanao iktanao idnaaoM ko baad
Alaka yaai&ak,AanaMd baxaI, jaKma% (1998)

taU imalao, idla iKalao
Alaka yaai&ak _ kumaar saanaU,[Midvar, iPimanala (1995)