gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Ram Laxman
 
rama laxmaNa

Aatao jaatao, hsatao gaatao
lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama,Asad BaaopaalaI, maOnao pyaar ikyaa (1989)

idla idvaanaa baIna sajanaa ko maanao naa
lataa maMgaoSakr,Asad BaaopaalaI, maOnao pyaar ikyaa (1989)

gaUMcao lagao hOM khnao, fUlaaoM sao BaI saunaa hOM taranaa pyaar ka
SaOlaoMd` isaMga,rvaIMd` jaOna, taranaa (1979)