gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Shyamal Mitra
 
Syaamala ima~aa

idla eosaa iksaI nao maora taaoDa
ikSaaor kumaar,[Midvar, AmaanauXa (1975)

saara pyaar taumhara, maOnao baaMQa ilayaa hO AaMcala mao
AaSaa _ ikSaaor,[Midvar, AanaMd AaE`ama (1977)