gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Kanu Roy
 
knaU ra^ya

ifr khI kao[- fUla iKalaa
mannaa Do, AnauBava (1971)

hsanao kI caah nao [tanaa mauJao r}laayaa hO
mannaa Do, AivaXkar (1973)

maora idla jaao maora haotaa
gaItaa dtta,gaulajaar, AnauBava (1971)

mauJao jaaM naa khao maorI jaana
gaItaa dtta,gaulajaar, AnauBava (1971)

pahcaana taao qaI, pahcaanaa nahI