gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Naushad
 
naaOSaad

]zae jaa ]na ko isatama, AaOr ijae jaa
lataa maMgaoSakr,majar}h saultaanapaurI, AMdaja (1949)

yaad mao taorI jaaga jaaga ko hma
lataa _ rfI,SakIla badayaunaI, maoro maohbaUba (1963)

yao kaOna Aayaa, raoSana hao gayaI
lataa maMgaoSakr,majar}h saultaanapaurI, saaqaI (1968)1 |  2 |  3 |  U |