gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Naushad
 
naaOSaad

maoro maohbaUba tauJao maorI maaohaobbata kI ksama
maaohaommad rfI,SakIla badayaunaI, maoro maohbaUba (1963)

maaohbbata kI rahaoM maoM, calanaa saMBala ko
maaohaommad rfI,SakIla badayaunaI, ]D%na KaTaolaa (1955)

maaohaobbata kI JaUzI khanaI pao raoyao
lataa maMgaoSakr,SakIla badayaunaI, maugala_e_AaJama (1960)

maaoho BaUla gae saavarIyaaM, BaUla gae saavarIyaaM
lataa maMgaoSakr,SakIla badayaunaI, baOjaU baavara (1952)

naa AadmaI ka kao[- Baraosaa
maaohaommad rfI,SakIla badayaunaI, AadmaI (1968)

Aao dUr ko mausaaifr
maaohaommad rfI,SakIla badayaunaI, ]D%na KaTaolaa (1955)

Aao duinayaa ko rKavaalao
maaohaommad rfI,SakIla badayaunaI, baOjaU baavara (1952)

paMCI bana maoM ipayaa ipayaa gaanao lagaa
lataa maMgaoSakr,SakIla badayaunaI, baabaUla

pyaar ikyaa taao Drnaa @yaa
lataa maMgaoSakr,SakIla badayaunaI, maugala_e_AaJama (1960)

sauhanaI rata Zla caukI
maaohaommad rfI,SakIla badayaunaI, dulaarI

tasavaIr banaataa hU, tasavaIr nahI banataI
talata maohmaUd, baaradrI (1955)

taoro husna kI @yaa taarIf kr}
lataa _ rfI,SakIla badayaunaI, laIDr (1964)

taU gaMgaa kI maaOja maO, jamaunaa ka Qaara
lataa _ rfI,SakIla badayaunaI, baOjaU baavara (1952)

taU kho Agar jaIvana Bar
maukoSa,majar}h saultaanapaurI, AMdaja (1949)

tauJao Kaao idyaa hma nao paanao ko baad
lataa maMgaoSakr,SakIla badayaunaI, Aana (1952)1 |  2 |  3 |  U |