gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Rahuldev Burman
 
rahUladova bama-na

rah pao rhtao hO, yaadaoM pao basar krtao hO
ikSaaor kumaar,gaulajaar, namakIna (1982)

rOnaa baItaI jaae, Saama naa Aae
lataa maMgaoSakr,AanaMd baxaI, Amar p`aoma (1971)

rataklaI ek Kvaaba mao AayaI
ikSaaor kumaar,majar}h saultaanapaurI, bauZ\Za imala gayaa (1971)

irmaJaIma igaro saavana, saulaga saulaga jaae mana
ikSaaor kumaar,yaaogaoSa, maMijala (1979)

irmaiJama, irmaiJama, r}maJaUma, r}maJaUma
kivataa kRXNamaUtaI- _ kumaar saanaU,jaavaod AKtar, 1942 A lavh sTaorI (1995)

raoja raoja AaMKaaoM talao, ek hI sapanaa calao
AaSaa _ Aimata kumaar,gaulajaar, jaIvaa (1986)

raoja raoja, DalaI DalaI, @yaa ilaKa jaae
AaSaa Baaosalao,gaulajaar, AMgaUr (1982)

r}z naa jaanaa tauma sao khU taao
kumaar saanaU,jaavaod AKtar, 1942 A lavh sTaorI (1995)

saamanao yao kaOna Aayaa, idla maoM huyaI hlacala
ikSaaor kumaar,AanaMd baxaI, javaanaI idvaanaI (1972)

saca maoro yaar hO, basa vahI pyaar hO
esa. paI. baalasauba`mhNyama,jaavaod AKtar, saagar (1985)

saagar iknaaro, idla yao paukaro
lataa _ ikSaaor,jaavaod AKtar, saagar (1985)

saagar iknaaro, saaMja savaoro
lataa _ ikSaaor,jaavaod AKtar, saagar (1985)

sapanaa maora TUT gayaa
AaSaa _ rahUladova,gaulaSana baavara, Kaola Kaola maoM (1975)

saavana ko JaUlao paDo
lataa maMgaoSakr,AanaMd baxaI, jaumaa-naa

Sama- AataI hOM magar, Aaja yao khnaa haogaa
lataa maMgaoSakr,rajaoMd` kRXNa, paDaosana (1968)1 |  2 |  3 |  F |  5 |  6 |  7 |  M |  9 |  10 |  11 |