gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Rahuldev Burman
 
rahUladova bama-na

iktanao BaI taU kr lao isatama, hsa hsa ko sahoMgao hma
AaSaa Baaosalao,gaulaSana baavara, sanama taorI ksama (1982)

kao[- nahIM hOM khI, sapanaaoM maoM @yaaoM Kaao gayaI
BaUpaoMd`,gaulajaar, iknaara (1976)

kuC naa khao, kuC BaI naa khao
kumaar saanaU,jaavaod AKtar, 1942 A lavh sTaorI (1995)

kuC naa khao, kuC BaI naa khao
lataa maMgaoSakr,jaavaod AKtar, 1942 A lavh sTaorI (1995)

kuC taao laaoga khoMgao
ikSaaor kumaar,AanaMd baxaI, Amar p`aoma (1971)

@yaa huAa taora vaada, vaao ksama, vaao [rada
maaohaommad rfI,majar}h saultaanapaurI, hma iksaI sao kma nahI (1977)

@yaa huAa ek baata par, barsaaoM ka yaaranaa gayaa
Aimata kumaar,AanaMd baxaI, taorI ksama (1982)

@yaa yahI pyaar hO, ha yahI pyaar hO
lataa _ ikSaaor,AanaMd baxaI, ra^kI (1981)

laokr hma idvaanaa idla, ifrtao hO maMijala maMijala
AaSaa _ ikSaaor,majar}h saultaanapaurI, yaadaoM kI baarata (1973)

maO Saayar badnaama, maO calaa, maO calaa
ikSaaor kumaar,AanaMd baxaI, namak hrama (1973)

maOnao paUCa caaMd sao
maaohaommad rfI,AanaMd baxaI, Abdullaa (1980)

maOnao tauJao maaMgaa, tauJao paayaa hO
AaSaa _ ikSaaor,saaihr lauiQayaanavaI, dIvaar (1975)

maora kuC saamaana, taumharo paasa paDa hO
AaSaa Baaosalao,gaulajaar, [jaajata (1986)

maoro gaItaaoM mao maorI khainayaaM hO
Aimata kumaar,AanaMd baxaI, taorI ksama (1982)

maoro naOnaa saavana Baadao, ifr BaI maora mana pyaasaa
ikSaaor kumaar,AanaMd baxaI, MmaohbaUbaa (1976)1 |  2 |  3 |  F |  5 |  6 |  7 |  M |  9 |  10 |  11 |