gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Vishal
 
ivaSaala

baadlaaoM sao kaMT kaMT ko
BaUpaoMd`,gaulajaar, satyaa (1998)

CaoD Aae hma vaao gailayaa^M
gaulajaar, maaicasa (1996)

[tanaa laMbaa kSa laao yaarao, dma inakla jaae
lataa _ hrIhrna,gaulajaar, hU taU taU (1999)