gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Kishor Kumar
 
ikSaaor kumaar

Aa cala ko tauJao maO laoko calaU
ikSaaor kumaar, dUr gagana kI CaMva maoM (1964)

baokrar idla taU gaae jaa, KauiSayaaoM sao Baro vaao taranao
saulaxaNaa paMDIta _ ikSaaor kumaar, dUr ka rahI (1971)

kao[- hmadma naa rha
ikSaaor kumaar,majar}h saultaanapaurI, Jaumar}

kao[- laaOTa do maoro baItao hue idna
ikSaaor kumaar,SaOlaoMd`, dUr gagana kI CaMva maoM (1964)