gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Hemant Kumar
 
homaMta kumaar

taoro d\vaar KaDa ek jaaogaI
homaMta kumaar, naaigana

taorI yaad maoM jalakr doKa ilayaa
lataa maMgaoSakr, naaigana

baokrar kr ko hmao, yaU naa jaa[-e
homaMta kumaar,SakIla badayaunaI, baIsa saala baad (1962)

BaMvara baDa naadana
AaSaa Baaosalao,SakIla badayaunaI, saaihba ibabaI AaOr gaulaama (1962)

Cupa gayaa kao[- ro, dUr sao paukar ko
lataa maMgaoSakr,rajaoMd` kRXNa, caMpaaklaI (1957)

doKaao vaao caaMd Cupako krtaa hO @yaa [Saaro
lataa _ homaMta kumaar,esa. eca. ibaharI, Sata- (1954)

QaIro QaIro macala eo idla_e_baokrar
lataa maMgaoSakr,kOfI AaJamaI, Anaupamaa (1966)

gaumasauma saa yao jahaM, yao rata yao hvaa
gaItaa dtta _ homaMta kumaar,rajaoMd` kRXNa, duinayaa^M JauktaI hOM

hma nao doKaI hO ]na AaKaaoM kI
lataa maMgaoSakr,gaulajaar, KaamaaoSaI (1969)

hvaaAaoM pao ilaKa dao, hvaaAaoM ko naama
ikSaaor kumaar,gaulajaar, dao dunaI caar (1968)

jaba jaaga ]zo Armaana, taao kOsao inaMd Aae?
homaMta kumaar,SakIla badayaunaI, ibana baadla barsaata (1963)

jaadUgar saOyyaa, CaoDao maaorI baOyyaa
lataa maMgaoSakr,SaOlaoMd`, naaigana

jara najaraoM sao kh dao jaI
homaMta kumaar,SakIla badayaunaI, baIsa saala baad (1962)

khI idpa jalao khI idla
lataa maMgaoSakr,SakIla badayaunaI, baIsa saala baad (1962)

kao[- dUr sao Aavaaja do calao AaAao
gaItaa dtta,SakIla badayaunaI, saaihba ibabaI AaOr gaulaama (1962)1 |  2 |  3 |